Ważna informacja: z końcem roku 2021 zamykamy działalność sklepu.

To była piękna przygoda, która niestety nie przetrwała okresu Pandemii. Podsumowując, nadchodzi ostatnia możliwość by zaopatrzeć się w produkty w naszym sklepie.

Wszystkie złożone zamówienia zostaną zrealizowane. Dziękujemy, że jesteście i byliście z nami! 

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Mamy”
26.jpg

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Mamy”

§ 1

CEL KONKURSU

1. Konkurs „Dzień Mamy” ma na celu uhonorowanie Mam naszych Obserwatorów w wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Matki.

2. Niniejszy konkurs jest konkursem na najlepszy komentarz pod zdjęciem konkursowym na profilu The Organs na Facebooku oraz na Instagramie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzień Mamy”.

2. Organizatorem Konkursu jest The Organs Sp. z o. o. z siedzibą w 80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 25/116m NIP: 5833316244.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Instagrama i Facebooka The Organs.

5. Konkurs trwa od 19 maja 2020 r. (pierwszy dzień, w którym można dodawać komentarze) do dnia 24 maja 2020 r. do godziny 18:00.

6. Uczestnik przystępujący do konkursu przenosi na Organizatora prawo do publikacji pracy Uczestnika - w tym: udostępnianie, kopiowanie i prezentację w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich).

7. Organizator oświadcza, że zamieszczone komentarze nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych, a jedynie w celu przeprowadzenia konkursu i nagrodzenia Zwycięzcy.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) osoba nie jest związana stosunkiem cywilno-prawnym z THE ORGANS SPOŁKA Z O.O.

c) polubiła Facebooka lub Instagrama The Organs.

d) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook lub Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1.

b) komentarz pod zdjęciem konkursowym został dodany do dnia 24 maja 2020 roku do godziny 18:00.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie „Dzień Mamy” jest pluszowa maskotka Wesołe Serce oraz Maseczka LOVE (Producent: The Organs Sp. z o. o.).

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wybrany przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony poprzez serwis Facebook lub Instagram w niedzielę 24 maja 2020 r. o godzinie 21:00 o wynikach konkursu.

5. Nagroda zostanie wysłane na wskazany przez Uczestnika adres zamieszkania.

6. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznanych nagród.

7. Nagroda w konkursie podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku zgodnie z art. 21.1 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.

§ 5

KRYTERIA OCENY

1. Z uwagi na charakterystykę konkursu pod ocenę będzie brany najbardziej wzruszający, zdaniem Komisji oceniającej, komentarz.

2. Komentarze oceniane będą przez jury konkursowe.

3. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie https://www.facebook.com/TheOrgansShop/ oraz https://www.instagram.com/theorgansshop w dniu 24 maja 2020 roku o godzinie 21:00.

4. Pośród Uczestników zostanie wyłoniony jeden zwycięzca

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego (w przypadku wygranej).

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przesłaniem nagrody.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Profilu w Serwisie Facebook oraz Instagram.

3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Dodanie komentarza jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach promocyjnych przez Organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich).

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

9. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook lub Instagram, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.

10. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci internet lub w Serwisie Facebook lub Instagram.

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego konkursu, po wyczerpaniu drogi postępowania polubownego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 9

DANE OSOBOWE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych przekazuję informacje w tym zakresie:

2. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest The Organs Sp. z o. o. z siedzibą w 80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 25/116 / NIP: 5833316244.

3. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: pawel@theorgans.shop

2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe imię i nazwisko, e-mail oraz adres korespondencyjny Zwycięzcy będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO. C

Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie organizowanym organizacja, promocja i przeprowadzenie Konkursu, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac przez Administratora

1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

1. Okres przechowywania danych osobowych.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  • b) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  • tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  • wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

1. Prawo do cofnięcia zgody:

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjną Administratora.

§ 11

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl